Obsah

Plán činností Ekoškoly

 

Plán Ekotýmu na školní rok 2017/2019

na období září 2017 – červen 2019 

Název školy: 6. ZŠ Cheb

Sestavení plánu pro témata Voda, Odpad, Prostředí a nově Svět jídla: září – říjen 2017

Termíny předpokládaného plnění jednotlivých úkolů: krátkodobé úkoly dle dohodnutých termínů, dlouhodobé projekty do 31. 5. 2019.

Plán činností ekoškoly sestavil Ekotým 2017 pod vedením Mgr. Jany Kofránkové, koordinátorky ekoškoly. Vychází ze slabých stránek kontrolní analýzy při obhajobě titulu v roce 2017 a bude průběžně doplňován, monitorován a vyhodnocován. Všem zájemcům jek dispozicina webových stránkách školy, ve vstupní hale školy (vestibul), v ekoklubovně a ve sborovně.

Ekotým pracuje ve čtyřech skupinách (každá má svého vedoucího a zástupce) a monitoruje jedno téma (včetně zodpovědnosti za průběžné plnění a vyhodnocování úkolů). Úkoly budeme řešit průběžně na každé schůzce celého ekotýmu (3. středa v měsíci od 14,00 hod. v ekoklubovně), jednotlivá témata a dílčí úkoly jednotlivých týmů postupně mezi schůzkami celého ekotýmu (každou středu od 13,00 do 14,00 hod., tak aby se postupně vystřídaly všechny skupiny). Aktuální problematiku je možno řešit rovněž o velkých přestávkách.

V říjnu 2017 jsme navázali spolupráci s přírodovědným oddělením DDM Sova v Chebu(sběr suchého pečiva, skořápek apod. x exkurze do DDM Sova – prohlídka voliér, stáje, akvárií a terárií

Plán ekočinností školní družiny (ŠD) pro školní rok 2017/2018 sestavila paní vychovatelka Petra Šplichalová – ekotým bude průběžně zařazovat aktivity ŠD do plánu 2017 – 2019.

Předávání informací: O průběžných úkolech a jejich vyhodnocování budou pravidelně informovat členové ekotýmu prostřednictvím školního rozhlasu.

Komunikace s vedením školy, dohled nad anketami školy a přípravu hlášení ve školním rozhlase –Antonín Hes (9. A)

Dohled nad plněním úkolů a zápisy ze schůzek ekotýmu – místopředsedkyně ekotýmu Natálie Glazerová (8. B) a Anna Duongová (9. A).

 

ODPADY

 • Cíl:  1. Snížit celkový objem produkovaného odpadu školy (A) – menší objem se odváží méně často - úspora v dopravě

                2. Snížit biologický odpad (B)

Úkol

Zodpovědnost

Termín

Monitorování

Propojení s výukou (EVVO)

Vyhodnocení

1 A

 • ve všech třídách třídit zmačkaný odpad do košů
 • Povoláním popelář

– kulturní vložka ke Dni Země 2019

 • 1. a 2. třídy – třídní učitelky, jinak služba pověřená třídním učitelem
 • Mgr. Kočová

a žáci 1. C/2. A

 • září – červen

 

 

 

 • duben 2019

při oslavě Dne Země

 • průběžně služba ve třídách a třídní učitelé

denně

 • ekotým – 1x týdně

 

 • 1x za 2 měsíce

 

 • důležitost třídění
 • obrazový či jiný materiál
 • pexeso, omalovánky
 • výběr povolání v oborech recyklovatelného odpadu
 • průběžně plněno

 2 A

 • zajistit dostatek košů na tříděný odpad a jejich označení

 

 • Mgr. Kofránková
 • Mgr. Laxová
 • říjen
 • prosinec
 • únor
 • duben
 • kontrola stavu
 • doplňování popisků
 • 1x za 14 dní
 • důležitost třídění
 • pojem recyklace
 • praktická cvičení ve třídění odpadu
 • omalovánky, pexesa
 • průběžně plněno

3 A

 • Ukaž, jak umíš třídit odpad

 

 • ekokroužek
 • listopad

2. třídy (ŠD)

 

 • duben

1. třídy (ŠD)

 • při akcích pro školní družinu – 2x za rok

 

 • co je z čeho vyrobeno
 • přírodnina – surovina

– výrobek

 • naučná stezka – tabule

Tříděný odpad

2018 – splněno

 

 • průběžně plněno

4 A

 • porovnat objem balení plných a stlačených krabiček školního mléka
 • Mgr. Kofránková a žáci 4. B/5.B
 • září – červen 2018
 • průběžně 1x za 14 dní

 

 • recyklace
 • snížení objemu odpadu šetří náklady na dopravu

 

 • splněno – viz webstránky školy
 • úspěch v soutěži Lactea 2018 o spotřebě mléka – 5. B

5 A

 • porovnat počet plných a prázdných plastových lahví v objemově stejné nádobě
 • sběr lahví paní uklízečky
 • Mgr. Jelenová a žáci 7. a 8. tříd
 • sběr lahví září – květen
 • vyhodnocení v červnu 2018
 • průběžně 1x za měsíc

 

 • recyklace
 • snížení objemu odpadu = úspora i při dopravě
 • význam stlačování plastů před odhozením do koše
 • průběžný sběr PET lahví
 • přeloženo na červen 2019 z důvodu MD
 • zisk lisu na PET lahve

– 1. patro

6 A

 • odpad a výzdoba
 • Mgr. Laxová
 • Mgr. Plevná
 • Ing. Pixová
 • září – červen
 • 1x za měsíc
 • výrobky z odpadu
 • průběžně plněno

7 A

 • odvoz odpadu na sběrný dvůr
 • pan Moudrý

a pan Šebesta

 • říjen 2017
 • 1x za rok
 • úklid – uvolnění prostor
 • splněno

8 A

 • výrobky z odpadového materiálu
 • ekokroužek
 • ekotým
 • Mgr. Kofránková
 • Mgr. Laxová
 • září 2017 – červen 2019
 • 1x za půl roku
 • zlepšování prostředí pomocí vhodné přeměny odpadového materiálu
 • dáma s víčky
 • bobíky z PET lahví
 • závěsné truhlíky, srážkoměry, ptačí budky, květináče   a přesýpací hodiny

z PET lahví

 • vánoční ozdoby, vánoční stromky

a adventní věnce

 •  

9 A

 • sběr suchého chleba a pečiva pro DDM Sova
 • Mgr. Kofránková
 • paní Beranová
 • paní Fialová
 • září 2017 – květen 2019
 • odvoz 1x za měsíc
 • snižování bioodpadu
 • péče o domácí zvířata
 • červen 2018 –
 1. místo 4. B
 2. místo 2. A

1 B

 • prověřit znalosti
 •  
 • paní učitelka Laxová
 • říjen (3. třídy)
 • duben (2. třídy)
 • při akcích – 2x za rok
 • naučná stezka

– tabule Kompost

 • splněno

 2B

 • kontrolovat nádoby na bioodpad
 • paní Hrubová (ŠJ)
 • pan školník
 • září – červen

 

 • každých 14 dní sledovat využitelnost

 

 

 • důležitost a výhody kompostování
 • humus
 •       průběžně plněno

3B

 • využít kompost
 • zasadit do kompostu dýňová semena
 • vypěstovat dýni
 • zpracovat ji ve školní kuchyňce
 • vypěstovat ve třídě plodovou zeleninu ze zeminy z vermikompostéru
 • Mgr. Kulhánková, 
 • žáci 2. C
 • ekokroužek
 • únor - červen

 

 • září – říjen
 • únor – červen

každých 14 dní

 

 

 

 • kompostování jako přeměna bioodpadu na kvalitní hnojivo
 • regionální potraviny vypěstované na kompostu
 • regionální potravina (Hokkaido)
 • v rámci zdravé výživy z ní vytvořit chutné jídlo
 • pěstování rajčat v pokojových podmínkách – 4/5 B
 • splněno
 • říjnový ekotým 2018 v kuchyňce
 • založení semínkovny z vlasní sklizně rajčat a dýní

4 B

 • pečovat správně o vermikompostér
 • Mgr. Kofránková, 4./5. B
 • ekokroužek
 • celoročně
 • nejméně 1x  týdně
 • život pod zemí
 • půda
 • přeměna látek v přírodě
 • za úspěšný projekt s vermikompostérem jsme získali plastovou ptačí budku

 

 

VODA

 

Cíl:  1. Pokračovat v monitorování snižování spotřeby vody (A)

        2. Snižovat znečištění odpadních vod ve škole a školním areálu (B)

Úkol

Zodpovědnost

ekotým +

Termín

Monitorování

Propojení s výukou

Vyhodnocení

1 A

 • kontrola kohoutků
 • dbát na úsporu
 • ekotým,
 • pan Šebesta
 • vedení školy
 • září –červen
 • průběžně
 • pravidelně
 • alespoň 1x týdně

 

 • film – Planeta oceán
 • diskuse o problematice a nedostatku pitné vody, tání ledovců
 • průběžně plněno

2 A

 • grafickyzpracovat spotřebu vody zapředchozí monitorované období ve škole
 • porovnat s novým školním rokem

 

 

 • Mgr. Jelenová/Ing. Hrůza

+ 7. a 8. ročník

 

účetní podklady o množství a ceně dodá paní Vaníčková, hospodářka školy,

 

 • prosinec

– duben

 

 • květen 2018
 • informatika – PC pomáhá s grafy
 • Ma + Fin. gramotnost,

Porovnání spotřeby vody v rodině i ve škole

 

 • Odloženo na květen 2019

z důvodu MD

3 A

 • získávat hodnoty z vodoměru doma i v bazénu /škola
 • ekotým

 

 • září – červen
 • 1 x za měsíc
 • finanční gramotnost
 • vodné a stočné
 • jak snižovat spotřebu vody v domácnosti

2018 – splněno – 5. a 9. třída

4 A

 • porovnat spotřebu vody doma za poslední dva roky
 • umět zkontrolovat stav vodoměru a  vyúčtování ceny za spotřebu vody v rodině
 • umět vysvětlit pojmy vodné stočné
 • Mgr. Kastnerová

a žáci 9. tříd

 • duben 2018
 • duben 2019
 • 1x za rok
 • matematika – tabulka pro zpracování grafu
 • finanční gramotnost
 • snižování spotřeby vody v rodině
 • odečty z vodoměru
 • vodné a stočné

 

 • porovnání s údaji z loňského roku odloženo na duben – květen (nové vyúčtování)

1 B

 • exkurze – čistička odpadních vod Chevak
 • Mgr. Kastnerová
 • duben 2018
 • 1x za rok
 • složení a čistota vody
 • chemie, přírodopis, ČJS
 • 2. st. – návštěva čističky odpadních vod Chevak

      – červen 2018 – 9. tř.

 • 9. ročník - splněno

2 B

 • kontrola čistoty vody ve škole a ve školním areálu – hygienická stanice Cheb
 • vyrobit srážkoměry
 • Mgr. Laxová

 

 

 • Mgr. Bravencová
 •  

 

 

 • paní učitelka Laxová
 • září – červen
 • 1x týdně
 • přírodovědná praktika – zhotovení srážkoměrů a jejich umístění – 2x na školním hřišti, na zahradě ŠD, před a za ŠJ, před školou
 • zeměpisná praktika

– kontrola srážkoměrů

 • 2017 splněno – viz web

3 B

 • sledovat srážkoměr, zapisovat naměřené hodnoty
 • Mgr. Bravencová
 • září – červen
 • 1x týdně
 • praktika ze zeměpisu
 • Člověk a jeho svět
 • průběžně plněno

4 B

 • porovnat čistotu vody ze srážkoměrů na různých místech v okolí školy – viz 2 B
 • paní učitelka Laxová

ve spolupráci s hygienickou stanicí

 • květen

1x za rok

 • praktika ze zeměpisu
 • Člověk a jeho svět

 

 

 

 • splněno

červen 2018

5 B

 • průzkum trhu

– ekologicky

      šetrné úklidové

      prostředky

 • anketa – Jaké šetrné prostředky používáte doma a co s nimi čistíte
 • jaká je finanční úspora
 • ekotým 
 • paní hospodářka
 • vedení školy

 

 

 • listopad 2017
 • na následné schůzce ekotýmu – listopad 2017

 

 

 • ochrana životního prostředí – ve všech předmětech

 

 

 • splněno – ekotým

6 B

 • využití octa při vánočním a prázdninovém úklidu – okna, toalety, zrcadla

 

 • paní uklízečky v 1. a 2. poschodí a ve školní družině

 

 • prosinec 2017
 • únor, srpen, prosinec 2018
 • únor, srpen, 2019
 • 2-3x ročně
 • šetrné chování k životnímu prostředí
 • snižování znečišťování odpadních vod
 • využití tradic jednoduchých a šetrných čističů
 • Čj, dějepis, zeměpis, On
 • splněno – srpen 2018 + průběžné mytí zrcadel a dlaždic na WC

 

 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

Cíle: 1. Udržet a dále zlepšovat vnitřní prostředí školy (A)

        2. Udržet a dále zlepšovat vnější prostředí školy (B)

Úkol

Zodpovědnost

ekotým +

Termín

Monitorování

Propojení s výukou

Vyhodnocení

1 A

 • péče o květiny v budově školy a ve školní družině

 

 

suterén: Mgr.Půlpánová, Mgr. Mjartanová

přízemí: Mgr.Sýkorová,

Mgr. Hendrychová

1. a 2. patro, vestibul: paní učitelka Laxová se žáky 8. tříd – při Pč posuny velkých květin: pan Šebesta a učitelé Pč

 • celoroční údržba

(o prázdninách

paní uklízečky)

 • 1x týdně

 

 • zlepšování životního prostředí
 • průběžně plněno

2 A

 • doplňování jmenovek u květin na chodbách
 • paní učitelka Laxová

 

 

 • celoroční údržba
 • 1x za měsíc
 • poznávání rostlin v hod. přírodopisu, ČJS a pěstitelských pracích
 • průběžně plněno

3 A

 • propagace stezky
 • Mgr. Kofránková
 • podle plánu jednotlivých ročníků
 • říjen – květen
 • 2x ročně
 • Čj, ČJS, přírodopis, Pč, zeměpis, dějepis, fyzika, matematika, chemie,Ov
 • průběžně plněno

4 A

 • popisky k jednotlivým druhům rostlin

na školním pozemku

 • paní učitelka Laxová
 • pan ředitel
 • žáci 8. ročníků
 • říjen – květen
 • 4x ročně
 • ČJS, přírodopis, Pč, Vv
 • splněno duben 2018

5 A

 • výrobky z odpadových materiálů
 • Mgr. Laxová
 • Ekotým
 • ekokroužek
 • září 2017 – červen 2019
 • 1x za pololetí
 • Pč, Vv, Pěstitelské práce, PVP
 • článek v Radničních listech

1 B

 • využívání venkovní učebny
 • realizace výuky
 • všichni vyučující
 • 1x za měsíc
 • září – listopad 2017
 • březen – červen

a září – listopad 2018

 • březen – červen2019

Vv, Pč, matematika, ČJS, Čj, pěstitelské práce, On, zeměpis, přírodopis, Aj, Nj, Rj, Tv, Hv, fyzika, chemie

 • průběžně plněno, hlavně

1. stupeň

2 B

 • hřiště – údržba doskočiště (pletí)
 • paní učitelka Laxová
 • září a duben

 

 • 2x za rok
 • Tv
 • přestávky na hřišti a na terase
 • září 2017 – červen 2018 splněno
 • průběžně plněno od září 2018

3 B

 • hrabání listí a trávník
 • odklizení listů fukarem
 • paní učitelka Laxová

 

 • pan Šebesta

 

 • říjen, listopad,
 •  
 • 3x za rok
 • podzim v přírodě
 • jaro v přírodě
 • Čj, ČJS, přírodopis, fyzika
 • průběžně plněno

4 B

 • sekání trávy

 

 

 • pan Šebesta

 

 • září – říjen
 • duben

– červen

 • 5x za rok
 • jaro, léto a podzim v přírodě
 • Čj, ČJS, přírodopis, fyzika
 • průběžně plněno

5 B

 • odklízení sněhu, údržba chodníku

 

 • pan Šebesta
 • prosinec

– březen

 • 3x za rok
 • zima ve městě
 • dopravní výchova
 • průběžně plněno

6 B

 • ptačí budky z PET lahví a kokosů

 

 

 • Mgr. Laxová
 • prosinec 2017 – duben 2018
 • prosinec 2018 – duben 2019
 •  
 • 1x týdně
 • ČJS, Přírodopis, Vv, Pč
 • splněno –  duben 2018

7 B

 • Nová plastová ptačí budka – výhra za péči o vermikompostér
 • Jakub Kastl
 • prosinec 2018 – duben 2019

 

 • 1x týdně
 • ČJS, Přírodopis, Vv, Pč
 •  

 

 

JÍDLO

 

Cíl:          1. Monitoring současného stravování dětí doma i ve škole (A)

                2. Zisk a využití regionálních potravin (B)

Úkol

Zodpovědnost

ekotým +

Termín

Monitorování

Propojení s výukou

Vyhodnocení

1 A

 • analýza domácností žáků

            – anketa

 

Mgr. Kofránková

 

prosinec 2017

 

– leden 2018

 

anketa na webu školy

 

Zdravá výživa

 • splněno

2 A

 • vyhodnocení ankety

Mgr. Kofránková

 

 

únor 2018

 • jednorázově

 

Zdravá výživa

 • splněno

3 A

 • povinný PL pro ŠJ

paní Hrubová,

vedoucí školní jídelny

 

 

únor 2018

 • jednorázově

 

Zdravá výživa

Z důvodu nemoci odloženo na prosinec 2018

4 A

 • rozšiřující PL pro ŠJ

paní Hrubová,

vedoucí školní jídelny

 

 

březen 2018

 • jednorázově

 

Zdravá výživa

Z důvodu nemoci odloženo na leden  2019

5 A

 • ovoce do škol

 

paní učitelka Klimentová

Ing. Lucie Pixová

a žáci 5. C

 

 

 

 

 

1x za týden

 

 

1x týdně

 

 

Zdravá výživa, vitamíny

 

 

průběžně plněno

6 A

 • bedny na ovoce u ŠJ, spojovačka

 

Šafránek, Zemánek

 

1x za měsíc

 

denně

 

Vitamíny

 

průběžně plněno

7 A

 • dotované mléko

 

Mgr. Dubská

 

 

1x za 2 týdny

 

1x za 10 dní

 

Péče o zuby – vápník

Zdravé zuby

 

 

průběžně plněno

8 A

7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin

 

Mgr. Laxová

 

červen 2018

červen 2019

 

průběžně

 

Zdravá výživa,

Výchova ke zdraví

 

průběžně plněno

1 B

Zřízení pokusného záhonu

 

Mgr. Laxová

 

duben 2018

 

březen – říjen 2018

 

Praktické činnosti

 

 • splněno

2 B

Zasazení hrášku, ředkviček, bylinek a dýní

Mgr. Laxová

Mgr. Kulhánková

+ 2. C

 

duben 2018

 

denní zálivka

– Brejcha

 

Pěstování jednoletých rostlin

 

 • splněno

3 B

Sklizeň zeleniny

 Mgr. Laxová

a ekotým

 

květen 2018

postupně duben – červen 2018

Zdravý životní styl

Výchova ke zdraví

 • splněno

4 B

Využití zeminy a zisk sazenic plodové zeleniny z vermikompostéru

 

Mgr. Kofránková

ekokroužek

 

duben – květen 2018

 

 

1x za týden

 

 • mikroklima skleníku
 • pěstování plodové zeleniny v místnosti

 

 

 • splněno

5 B

zpracování dýní

 

Mgr. Kofránková

Mgr. Laxová

 

říjen 2018

 

ekotým – říjen 2018

 

Regionální potraviny

 

 • splněno

6 B

Sklizeň plodové zeleniny ve třídě

 

Mgr. Kofránková

ekokroužek

2018

 

žáci 5. B – prosinec 2018

 

 • rajčata – semena

 

7 B

založení semínkovny z vlastních semen

Mgr. Laxová

Ekokroužek

Stejskal

 

celoroční

 

průběžně

 

 • dýně Hokkaido, rajčata

 

 

Plán ekotýmu na školní rok 2017/2018

Cíle:

 1. Zefektivnit práci ekotýmu provedením analýzy a vytvořením nového dvouletého plánu ekoškoly na roky 2017-2019 jednotlivými skupinami ekotýmu
 2. Získat pro školu aktivitami v Recyklohraní lis na plastové lahve

 

Průběžně:      

 • celý ekotým se bude scházet pravidelně každou třetí středu v měsíci
 • ostatní středy se sejdou vždy jednotlivé pracovní skupiny (viz harmonogram)
 • výchozí analýzy jednotlivých témat (Voda, Odpady, Prostředí školy a nové téma)
 • jednotlivé týmy pracují na analýze svého úseku
 • po vyhodnocení analýzy sestaví jednotlivé týmy nové cíle a úkoly ve svém úseku
 • vybudování ekoklubovny
 • výzdoba ekoklubovny
 • úpravy ekokodexu
 • výměny ekonástěnek
 • monitorování a kontroly celoročních a průběžných úkolů podle předchozího plánu
 • akce Recyklohraní

           

září – seznámení členů nového ekotýmu, probrat pravidla, vybrat nové téma z nabídky –

           Energie, Doprava, Šetrný spotřebitel, Klimatické změny, Biodiverzita, Jídlo

 

říjen – zřízení a výzdoba nové ekoklubovny, přenesení materiálů, rozdělení členů ekotýmu

            ekotýmu do pracovních skupin

 

listopad příprava dotazníku k novému tématu, průběžná vyhodnocení dosavadních zjištění

                 jednotlivých pracovních skupin

 

prosinec – formulace nových pojmů pro ekokodex, příprava cílů a úkolů pro plán ekoškoly na

                   dvouleté období, průběžná kontrola plnění zadaných individuálních úkolů, zadání

                   ankety – dotazníku pro nové téma

leden – formulace cílů, doplnění úkolů k cílům nového plánu – kontrola, co kdo stihl udělat,

             návrhy aktivit na Den země a využití Naučné stezky (sestavení plánu aktivit)

 

únor – převedení cílů a úkolů do tabulek, včetně průběžného vyhodnocení plnění úkolů  

             jednotlivých pracovních skupin

 

březen – průběžná kontrola splněných úkolů, příprava aktivit na Den Země

 

duben Den Země pro 1. a 2. stupeň, školní družinu

 

květen víceboj s využitím Naučné stezky s informačními tabulemi (využití plánu aktivit)

 

červen dětský Ekoden (dle plánu Enviromentální výchovy), vyhodnocení celoroční činnosti

za období září 2015 – červen 2017

 

Název školy: 6. ZŠ Cheb

Datum sestavení plánu: srpen/září 2015

Datum předpokládaného splnění: většina úkolů do prosince 2016. Dlouhodobější projekty do června 2017.

Plán činností řešíme na každé schůzce ekotýmu.

Je vystaven a doplňován ve vestibulu školy.

Vychází z kontrolní analýzy, kterou máme umístěnou ve vestibulu školy.

 

 

ODPADY

 

Zodpovědnost

Časový termín

Monitorování

Vyhodnocení

Propojení s výukou, úkoly

Finanční náklady

Dlouhodobý cíl: Udržet třídění odpadu v celé škole a snížit její produkci

Cíl: udržet třídění odpadu v jednotlivých třídách

 

Ekotým, třída bez člena ekotýmu – služba pověřená uč.

Listopad – červen

Průběžně služba ve třídách s třídními uč.

Za rok 2015/2016

splněno

Důležitost třídění září-říjen, výstup-obrazový či jiný materiál

 

Cíl: zajištění nádob do tříd

 

Ředitel,

Našincová, Menzerová

(6.B )

Říjen – leden

Prosinec, závěrečné v lednu,

Kontrola jejich stavu únor a červen

Za rok 2015/2016 splněno

Viz. Důležitost třídění

 

Cíl: předcházet odpadům - ovoce

 

 Valuš,Maleš (5. B)

+ Erlet (8. B)

Listopad-červen

První týden v měsíci, případné opravy podle potřeby

Za rok 2015/2016 splněno

 

 

Cíl: zavést nové formy třídění – vlastní bioodpad

 

Pan školník; pan ředitel; Ungrová A. a M, Kabaluková N. (4.A) využitelnost-paní Hrubová ekotýmu.

Nákup hnědých nádob na bioodpad (umístění na chodbách)

Do března 2016

V březnu 2016, poté každých 14 dní sledovat využitelnost

 

 

Nádoby na bioodpad jsme získali v daném termínu  a využíváme

 

V Pč v jarních měsících žáci navštěvovali Naučnou stezku

 

Využitelnost jsme sledovali v kampani Litter less a budeme sledovat i nadále v roce 2016/2017

Důležitost a výhody kompostování

Naučná stezka – tabule u kompostu, žáci navštíví v Pč s příslušným vyučujícím

+ součástí Ekologic. víceboje

 

                                                                     VODA

 

Zodpovědnost

Časový termín

Monitorování

Vyhodnocení

Propojení s výukou, úkoly

Finanční

náklady

Dlouhodobý cíl: Snížit spotřebu vody ve škole

Cíl: zajištění vodovodních kohoutků

Pravidelná kontrola kohoutků

 

Při případné výměně dbát na úsporu - nese zodpovědnost vedení školy

- u šaten

1. patro

 2. patro

Přízemí

Šturmová Š, Erler J. (8.B)

 

Pan školník

 

Ve výuce listopad - leden

3x ročně

Listopad

Leden

Duben

Kontrola probíhala pravidelně, zjistily se většinou drobné nedostatky, které byly brzy odstraněny

 

Planeta oceán byla pouštěna, diskuse proběhla, lze ji využít i letos pro ročníky, které se nezapojily.

 

Film – Planeta oceán

Diskuse nad problematikou nedostatku pitné vody, tání ledovců

 

Cíl: zjistit spotřebu vody

Provádění odečtů vody

Členové ekotýmu z 5.B

 s pomocí pana školníka

Učitelé matematiky, fyziky, příp. informatiky

Listopad – květen

1xměsíčně

Ve školním roce 2015/2016 nebylo částečně splněno

 

Fotografie vodoměru je pořízená

 

Odečet vody neproběhl a ani probíhat nebude  z důvodu velmi špatného přístupu k měřidlům

 

Jak vypadá vodoměr, jak se z něj odečítá,

Kolik a v jakých položkách se za vodu platí

Vypočítávání spotřeby vody v domácnostech pomocí elektronické kalkulačky

Zajistí učitelé Mat., Fy, příp. finanční gramotnosti

Výstup-informativní nástěnka

 

 

Cíl: seznámit se s trhem ekologicky šetrných čisticích prostředků

Průzkum trhu ekologicky šetrných prostředků na úklid a ty cenově dostupné začít používat

Jurčíková (7.A)

 + paní uklízečka Hrajnohová

Leden

únor

Po případném zavedení při schůzce ekotýmu

Návštěva čističky ve školním roce 2015/2016 neproběhla z časových důvodů společnosti Chevak (nevyhovovaly termíny návštěvy)

 

Průzkum trhu stále probíhá

První výsledky byly představeny dne 26. 5. 2016, další 27. 4. 2017

Návštěva čističky odpadních vod Chevak – 8.ročníky – červen 2017

 

 

Cíl: vytvořit jednoduchý srážkoměr

 

Žáci 7. tříd

p. uč. Šplichalová

Listopad - červen

průběžně

Ve školním roce 2015/2016 nesplněno

 

Bude splněno na jaře 2017 (důvod nesplnění – personální přesuny a odchody v letošním roce)

Předmět Člověk a jeho svět

PVP – dílny

PVP – praktikum ze zeměpisu

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

Zodpovědnost

Časový termín

Monitorování

Vyhodnocení

Propojení s výukou, úkoly

Finanční náklady

Dlouhodobý cíl: Zajistit systém péče o zeleň v interiéru a okolí školy

Cíl: Péče o květiny v interiéru (zalévání, přesazování, očištění)

Přenosy velkých květin zajistí učitelé Pěstitelských prací s pomocí pana školníka

Vybraní žáci v Pč

Suterén-A. Juhosová

Přízemí- M.Sýkorová, D. Hendrychová

1. patro

2. patro

Bufet-

Přístupová hala- Z. Formánková

Září – červen

(o prázdninách paní uklízečky)

Průběžné

 

Kontroluje Z. Formánková

Za rok 2015/2016 splněno

 

 

Cíl: Jmenovky u květin

 

1 člen ekotýmu – Soubustová

Paní uč. Formánková

Celoroční údržba

3x ročně

Říjen

Únor

Květen

Za rok 2015/2016 splněno

Poznávání rostlin v hodinách přírodopisu, člověk a jeho svět a pěstitelských pracích

Nákup špejlí

 

Laminovacích fólií

 

Papíru

Cíl: Využít naučnou stezku na školním pozemku

Propagace stezky

7. ročník praktika ze zeměpisu

Jaro 2016

Březen - Květen

Uspořádáno v květnu 2016 pro 3. ročník. Ceny také rozdány.

Uspořádáno v květnu 2017 pro 5. ročníky

Uspořádání soutěže pro první stupeň

Po vyhlášení soutěže první tři úspěšní řešitelé získají drobné dárky z Recyklohraní

 

Cíl: Vybudovat naučné prvky na školním pozemku pro ekopedagogické účely s ohledem na odpolední využívání školního pozemku

 

Paní uč. Truhlářová

Pan Randis (Školní ekostatek DD Cheb)

Jaro 2016 – jaro 2017

2 x za pololetí

Konzultace proběhla

Realizace probíhá od jara 2016

Účastnili se žáci 2. stupně v rámci Pěstitelských prací

 

 

 

Tvorba popisků k jednotlivým druhům rostlin na školním pozemku

Paní uč. Formánková

Pan ředitel

 

Žáci Pěstitelských prací

Podzim 2016

Jaro 2017

 

Realizace probíhá

Konec roku 2016 – zadání tisknutí popisků firmě

Jaro 2017 – splněno

Účastnili se žáci 2. stupně v rámci Pěstitelských prací

 

Dlouhodobý cíl: vybudovat venkovní učebnu do jara 2017

Cíl: vytvořit návrh a upravit pozemek pro stavbu venkovní učebny

Tvorba projektového návrhu venkovní učebny

 

Vedení školy

Pan školník, pan údržbář,

celý ekotým

Návrh prosinec 2015

Úprava pozemku

Jaro 2016

Podzim 2016 stavba učebny

Jaro 2017 realizace výuky

 

Za rok 2015/2016 vytyčený cíl splněn

Dokonce již stojí altánek, který již částečně slouží jako venkovní učebna

Výtvarná výchova, matematika, člověk a jeho svět, informační a komunikační technologie, český jazyk

 

+ Komunikace s vedením školy, dohled nad anketami školy – A. Hes, A. Duongová

+ Dohled nad plněním úkolů má předseda ekotýmu Tomáš Zemánek (9. B) za pomoci Simony Rančevové (9. B).

 

 

Plán činností Ekoškola