Obsah

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

A co to vlastně ta environmentální výchova je?

(EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)

1

Cílem environmentální výchovy v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které je v dané situaci a při daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků. EVVO k takovému jednání připravuje a motivuje, samotné jednání je věcí svobodného rozhodnutí jednotlivce.

 

Jeden z programů, který podporuje environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice, je Recyklohraní, do kterého se zapojila i naše škola.

 


Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí [online]. Copyright © 2008 [cit. 14.05.2017]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/evvo


Tematický plán EVVO

školní rok 2018/2019

Průběžně:

 • výuka a prezentace průřezového tématu EVVO podle platného ŠVP
 • ovoce do škol
 • školní mléko
 • spolupráce s různými organizacemi – Stanice mladých přírodovědců v DDM Sova Cheb, Tereza – v rámci ekoškoly, Recyklohraní
 • plnění úkolů ekoškoly
 • chování podle ekokodexu
 • úspora vody a energie
 • sledovat srážkoměr a hmyzí hotel
 • péče o květinovou výzdobu uvnitř školy
 • péče o vnitřní školní prostředí i okolí školy – nové výrobky z recyklovatelného materiálu
 • využívání venkovní učebny – altánu k výuce
 • třídění odpadu a různé sběrové aktivity
 • vermikompostér – bioodpad zpracovaný pomocí kalifornských žížal
 • využívání informačních tabulí na školní ekostezce
 • Recyklohraní – úkoly a pracovní listy
 • sběr drobných elektrozařízení, vybitých baterií, cartridgí a mobilních telefonů
 • vycházky a exkurze dle nabídky

podzim:

 • zapojení do Recyklohraní
 • zahájení sběrových akcí – plastové lahve, vybité baterie, víčka, deky a potrava pro zvířecí útulky, suchý chléb a pečivo pro DDM Sova atd. – výroba závěsných truhlíků z plastových lahví
 • připomínání upraveného Ekokodexu
 • dokončit analýzu tématu Svět a jídlo – dotazníky pro školní jídelnu – vyhodnotit základní a zadat rozšiřující
 • využívání naučné stezky podle ekoplánu
 • odvoz nepotřebných věcí do sběrného dvora
 • péče o ptactvo v okolí školy – zhotovení budek s krmením z plastových lahví
 • sběr suchého pečiva pro stanici mladých přírodovědců v DDM Sova
 • zima:
 • analýza nového tématu ekoškoly Svět a jídlo – vyhodnotit oba dotazníky pro školní jídelnu
 • monitorovat a vyhodnocovat dílčí úkoly jednotlivých témat ekoškoly – Voda, Odpad, Prostředí školy a Svět jídla – anketa pro ŠJ
 • průběžné úkoly Recyklohraní
 • péče o ptactvo v okolí školy – dosypávat krmení do krmítek
 • sběr suchého pečiva pro stanici mladých přírodovědců v DDM Sova

jaro:

 • monitorovat a vyhodnocovat dílčí úkoly témat ekoškoly – Voda, Odpad, Prostředí školy a Svět jídla
 • obhajoba titulu Ekoškola
 • Den Země – program pro všechny ročníky
 • dokončení plnění úkolů Recyklohraní
 • vysázení semen a sazenic na záhon s využitím samozavlažovacího systému z plastových lahví
 • exkurze a výlety – ekofarmy, ekocentra apod.
 • ekologický Den dětí
 • přednáška ornitologů – Krkavcovití                                                                                                                                                                       Zpracovala Mgr. Jana Kofránková, Cheb 7. 9. 2018