Obsah

Den dětí ekologicky – 1. 6. 2018

1.  A a 2. C

Sběrný dvůr Skalka – exkurze – třídění odpadu

1. B a 1. C

Tiskárna HB PRINT

2. A a 2. B

SOOS – ochrana přírody, chování v rezervaci

3. A

PČR – psovodi a obvodní oddělění

3. B

Bazén – úprava vody + skládka Skalka

4. A

DDM Sova, Poohří

4. B a 5. C

Ekovíceboj – informační tabule v areálu školy

4. C

Sběrný dvůr Skalka – exkurze – třídění odpadu

5. A

Poohří a Krajinka

5. B

OVIP – obalové materiály

6. A

Marketa – Remone s. r. o. – zpracování elektroodpadu

7. A a 7. B

CHEVAK – čistírna odpadních vod

8. A a 8. B

Schneeberger Mineralgusstechnik – průmyslový park

9. A a 9. B

Ekodepon Černošín – ekologická likvidace odpadu

 

 

 

 

 

 

Zprávy

MDD 1.6. - 5. B 1

MDD 1.6. - 5. B

Žáci si vyzkoušeli náročnou práci hasičů. Byli poučeni o chování v lese, předcházení požáru a o nebezpečí úniku zplodin při požáru. Děti se také zabývaly ekosystémem rybníků, pozorovaly rostliny, živočichy v jejich prostředí. celý text

ostatní | 22. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

Den dětí 3. B

3.B se na Den dětí vypravila do bazénu. Děti byly moc zvědavé, co je za těmi kulatými okénky. Protože letos začala pro třeťáky výuka plavání, tak se těšili, že uvidí bazén z jiné strany. Po krátké exkurzi ve strojovně bazénu jsme pokračovali do sběrného dvora na Skalce, kde nás provázel p. Holík. Vše dětem ukázal a připravil i koš s odpadem a děti si ve dvojicích zkoušely připravený odpad správně roztřídit. Za šikovnost a pozornost na ně čekala sladká odměna. Bohužel při odchodu ze sběrného dvora nás zastihl déšť, tak jsme rychlým krokem zamířili do Mléčného baru, kde děti ve svůj svátek dostali zmrzlinu zdarma a rychle do školy, aby někdo neonemocněl. Protože v pondělí nás čekal odjezd do Školy v přírodě. celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

Den dětí – 5. C a 4. B

Dne 1. 6. 2018 nastal svátek všech dětí. Den dětí jsme měli rozložený do dvou částí.
První část: Byli jsme na školní zahradě a z informačních tabulí jsme vyčítali informace a zapisovali je do pracovních listů. Pracovali jsme ve dvojicích, které byly kombinované žáky z naší třídy a 4. B.
Druhá část: Šli jsme do Riegrových sadů, jenže začalo hodně pršet, tak jsme se schovali na hřišti do domečků. Klukům déšť nevadil a hráli dokonce fotbal.
Po příchodu do školy p. učitelka Strojilová a p. učitelka Kofránková vyhlásily výsledky a tři nejlepší dvojice dostaly jako cenu omalovánku.
Den dětí se nám velmi líbil.
Autor: žákyně 5. C - K. V.
celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
MDD 5. A 1

MDD 5. A

Dne 1. 6. se třída 5. A vydala v rámci dne dětí trasou na Stein, přičemž cestou ve skupinkách plnili úkoly ekologicky zaměřené, jako např. poznávání jednotlivých stromů, rostlin a zvířat. Děti si den náramně užily a zužitkovaly poznatky z přírodovědy. celý text

ostatní | 8. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

MDD 1. B a 1. C

Dne 1. 6. 2018 navštívily třídy 1. B a 1. C ofsetovou tiskárnu HB Print. Děti se zde dozvěděly mnoho zajímavého o tisku na papír, jak se zpracovávají různé zakázky. Všechny žáčky nejvíce zaujaly stroje, které pracovníkům pomáhají v jejich práci. Ochotní zaměstnanci dětem předvedli, jak tyto stroje fungují. Děti tak měly možnost vidět bleskové skládání papíru, tisk písma na velikou plochu, jak se dělají vizitky, letáky apod.
Na závěr této zajímavé exkurze všichni prvňáčci dostali pěkný dárek – dárkovou taštičku plnou bloků, omalovánek a jiných pozorností. Každý žáček byl ještě obdarován sladkou odměnou.
Naše kroky poté směřovaly do Sportovně rekreačního areálu Krajinka, kde jsme poznávali stromy, keře a byliny. Pohovořili jsme společně o jednotlivých druzích živočichů, kteří žijí v ekosystému řeky Ohře.
Děti se potom odreagovaly v nově postaveném bludišti nad přehradou Skalka.
Ačkoliv nám během dopoledne několikrát zapršelo, děti si tento den velmi užily. Dozvěděly se spousty nových informací a nechyběla ani fyzická aktivita v přírodě.
Ke škole jsme se vrátili příjemně unaveni.

Za třídy 1.B a 1.C
Mgr. Dana Hendrychová a Mgr. Jaroslava Kočová
celý text

ostatní | 8. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

MDD 2. A a 2. B

Žáci tříd 2. A a 2. B strávili den dětí v přírodní rezervaci SOOS. Prohlédli si zajímavosti přírody této lokality- rašeliniště a minerální slatiniště, bahenní sopky (mofety) a jiné zvláštnosti. Dětem se také velice líbila návštěva dvou muzeí věnovaných vývoji přírody v okolí Chebu. Své znalosti zúročili ve vědomostním kvízu.
Mgr. D. Kýčková, Mgr. M. Sýkorová
celý text

ostatní | 8. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
MDD 4. A 1

MDD 4. A

Letošní DEN DĚTÍ 1. 6. 2018 byl zaměřený na ekologii.
Domluvili jsme si návštěvu v DDM Sova s paní Alenou Fialovou.
Po celý školní rok sbíráme pro zvířátka staré pečivo, které zde najde ještě další uplatnění.
Prohlédli jsme si i terária, kde se dále využívá i biodpad – slupky z okurek, mrkve, květáku.
Při zpáteční cestě bylo zastavení u řeky Ohře a připomenutí, že se ve volné přírodě nemyjí auta, nevyhazují se odpadky.
Žáci mají teoretické znalosti ohledně třídění odpadu a dalšího využití surovin dobré znalosti. Mnohdy je však nedodržují v běžném životě.
celý text

ostatní | 8. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

MDD 7. A a 7. B

V pátek 1. června se sedmé třídy v rámci ekologického Dne dětí zúčastnily exkurze do chebské firmy CHEVAK Cheb, a.s. Po příchodu do firmy nás mile přivítal náš průvodce pan Filinger, který je zde vedoucím provozu a celý proces čištění odpadních vod nám jednoduše vysvětlil. Smyslem a základním posláním této společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Tato firma zajišťuje dodávky pitné vody pro 85 tisíc obyvatel našeho okresu. Dalším úkolem jsou projektové a laboratorní činnosti a provádění vodohospodářských staveb. Provozují vodárenskou infrastrukturu – vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod a vodojemy.

Všichni jsme si exkurzi ve firmě moc užili a odnesli jsme si mnoho nových a zajímavých informací.

Miroslav Dlesk, třídní učitel celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

MDD 6. A

Dne 1.6. byl Mezinárodní den dětí a proto se naše třída sešla ráno před školou, abychom mohli vyrazit oslavit tento svátek v duchu naší tradice Ekoškoly. Vydali jsme se na Skalku, do společnosti Marketa Remone, kde nás přivítal velice milý pán, byl to majitel společnosti, který nám podrobně vysvětlil její zaměření. Dozvěděli jsme se, že zde pracují lidé se zdravotním handikepem, kteří obtížně hledají zaměstnání a jejich náplní práce zde se stalo rozebírání a třídění již nepotřebné či nevyužité elektroniky. Je to práce, která významně přispívá k ochraně životního prostředí. Zbytek dopoledne jsme strávili na Krajinné výstavě, kde jsme se zabavili sportovními aktivitami na čerstvém vzduchu. Náš den jsme si tak pěkně užili a těšíme se opět příští rok. Žáci 6.A celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: 6zs webu

MDD 3.A

Dětský den začal exkurzí u psovodů a pokračoval seznámením s obvodním oddělením policie ČR 1. typu. Děti si prohlédly výstroj, výzbroj a techniku (volkswagen transporter) policie ČR, prošly si interiér obvodního oddělení a policejních cel.

Fotografie jsou dostupné na webových stránkách školy v záložce třídy... 3. A. celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

MDD 9.A a 9.B

Na Den dětí 1. 6. s ekologickou tematikou se třídy 9. A a 9. B zúčastnily exkurze na skládku u Černošíma, která se zabývá likvidací a dalším zpracováním odpadů v regionu. Firma EKODEPON s.r.o. se zabývá ekologickou likvidací, svozem komunálního odpadu v nádobách, mobilním sběrem nebezpečných odpadů, likvidací nebezpečných odpadů, separací odpadů, tříděním a lisováním vytříděných složek, kompostováním bioodpadů.
Během povídání a promítání krátkých filmů se žáci dozvěděli o důležitosti třídění veškerého odpadu, o tom, jak se dají věci znovu zpracovat, jak se staré věci recyklují a pak výrobky, které se z recyklovaných hmot znovu vyrobí, mohou sloužit dál, aniž bychom museli škodit životnímu prostředí. celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

MDD 1.A +2.C

Obě třídy začaly MDD krátkým sportováním a různými aktivitami v parku.
Po zahájení příjemného dne v příznivém počasí se děti pochlubily svými svačinkami a při té příležitosti třídily odpad ze svého občerstvení.
V deset hodin jsme za hustého deště dorazili na sjednanou besedu do sběrného dvora, kde se nás ujal jeden ze zaměstnanců.
Prohlédli jsme si různá zákoutí areálu - elektrosběr,nebezpečné odpady, bioodpad,dřevěný odpad a také nábytek a nechyběl ani směsný odpad.
V každém koutě se děti seznámily s postupy dalšího zpracování vytříděného odpadu.
Nejvíce se jim líbil drtič nábytku a i přes silný déšť.
Nakonec samy soutěžily ve třídění odpadu, který nám připravili zaměstnanci dvora.
Za své snažení byly odměněny sladkostmi.
Exkurze byla zajímavá a velmi poučná nejen pro děti. celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
Den dětí 1

Den dětí 8.A a 8.B

V pátek 1. 6. 2018 žáci 8.A a 8.B v rámci dne dětí navštívili firmu Schneeberger Mineralgusstechnik s.r.o.
Firma je světovým výrobcem strojních loží z minerálního kompozitu.
Žáci byli seznámeni s celým procesem výroby a s některými výrobky.
Dozvěděli se o možnosti uplatnění konkrétních profesí ve firmě.
I. Bravencová, M. Truhlářová celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: 6zs webu