Obsah

Nabízené služby

 • Depistážní činnosti (vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Identifikace a podpora nadaných žáků
 • Diagnostické činnosti (diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků)
 • Intervenční činnosti (krátkodobá idlouhodobá individuální práce se žákem, provádění nebo zajištění reedukačních, kompenzačních nebo stimulačních činností, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka)
 • Podpora žáků sǭodlišným mateřským jazykem
 • Rozvoj učebních strategií, dovedností a schopností prostřednictvím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování
 • Poradenské konzultace pro rodiče (výukové obtíže, výchovné problémy)
 • Poradenské konzultace pro žáky (výukové, osobní problémy)
 • Kariérové poradenství
 • Spolupráce s pedagogy (metodická pomoc)
 • Metodická podpora asistentů pedagoga
 • Metodické a koordinační činnosti
 • Spolupráce s PPP, SPC, OSPOD, NNO a dalšími participujícími organizacemi