Obsah

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, OBĚTÍ NACISMU 16, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

6 zs

 

Školní speciální pedagog

 

Od září 2021 působí na škole školní speciální pedagog (ŠSP). Hlavní náplní práce školního speciálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

 

Školní speciální pedagog:

  • vykonává činnosti zaměřené na odbornou pomoc žáků ohrožených školním neúspěchem, žákům s mírou potřeby podpůrných opatření a speciálními vzdělávacími potřebami, žákům nadaným,

  • jeho péče je založena na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

  • nabízí spolupráci pedagogům, asistentům pedagoga v oblastech speciálně pedagogické péče,

  • je k dispozici zákonným zástupcům, kteří mají možnost konzultací v případě svého dítěte v oblasti zvládání vzdělávání, vztahů, socializace, emocí a postižení,

  • pracuje se žáky individuálně nebo v malé skupině, aktivity vybírá tak, aby schopnosti žáka byly maximálně využity při zapojení ve výuce,

  • u každého žáka se snaží o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a dosažení co nejvyššího stupně začlenění,

  • v prostorách školy (budova školní družiny) je k zastižení ve stanovených konzultačních hodinách nebo na základě domluvené schůzky (pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy).

Služby jsou v souladu s potřebami žáků, zákonných zástupců a pedagogů a jsou bezplatné.

ŠSP je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pro svoji práci musí mít ŠSP souhlas zákonných zástupců. Intenzivnější, pravidelná spolupráce nebo reedukace je realizována na základě individuálního souhlasu zákonného zástupce, který je prokazatelně informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou z poskytované služby vyplynout, o prospěchu, který je možné očekávat, i o možných následcích, nebude-li poradenská služba poskytnuta. ŠSP vede o všech svých činnostech písemnou dokumentaci.


Mgr. Petra Kučerová, školní speciální pedagog

 


e-mail: kucerova@6zscheb.cz                         www.6zscheb.cz                               tel.: 778 971 020