Obsah

Zápis do školy

Typ: ostatní | náš tip
Zápisy do škol - logoInformace k zápisu do 1. tříd.

Zápisy do škol - logo

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením rozšiřujeme termíny zápisu.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole v těchto ve dnech:

15. 4. 2020                 9.00 – 17:00

16. 4. 2020                 9:00 – 17:00

17. 4. 2020                 9:00 – 12:00

22. 4. 2020                  9:00 – 15:00

 

Rodiče mohou využít rezervační systém, kterým eliminujeme vyšší koncentraci lidí ve škole.
Zápis bude probíhat v přízemí hlavní budovy v učebnách 34, 35, 36.

Zákonný zástupce projde pouze administrativní částí. Elektronické registrování žádostí je možné od 23. 3. 2020. Odkazy na přihlášení naleznete na stránkách školy nebo Města Cheb.

https://zapisyzs.cheb.cz
http://zapisyzs.cheb.cz/jak-zapis-probiha
http://zapisyzs.cheb.cz/prijimaci-rizeni

Žádost o přijetí a odklad si můžete stáhnout na stránkách školy: www.6zscheb.cz

 

Co je nutné u zápisu předložit:

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost (lze vyplnit i ve škole),
 • rodný list dítěte,
 • kartičku pojištěnce
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonného zástupce)

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • datové schránky školy (kgutguk),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 6zscheb@6zscheb.cz
 • poštou – 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy (maximálně využít el. zápisů).

Žádosti musí být doručena do 30. 4. 2020.

 

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.                                

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 • písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní  
 • docházce
 • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemáte doporučení ještě vyřízené, lze je dodatečně k žádosti doložit, nejpozději však do 30. 4. 2020

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 6. ZŠ Cheb.

2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na 6. ZŠ Cheb a byl mu povolen odklad    

     povinné školní docházky.

3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 6. ZŠ Cheb, jeho zákonný  

     zástupce prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt).

4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

 

 

                                                                                              Mgr. Štěpánka Dostálová

                                                                                                          ředitelka školy


Přílohy

Vytvořeno: 20. 3. 2020
Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 10:00
Autor: