Obsah

Organizace vzdělávání od 1.9.2021

Typ: ostatní | náš tip
Organizace vzdělávání od 1.9.2021 1Informace a pokyny k provozu školy.

 

 

Organizace vzdělávání od 1. září 2021

 

     S ohledem na aktuálně platná opatření ministerstva zdravotnictví a školství se organizace provozu školy upravuje s účinností od 1. září 2021 následujícím způsobem. 

1. Obecná pravidla:

 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (aktuálně osoby do 15 let rouška dle  normy ČSN EN 14683+AC, osoby nad 15 let respirátor třídy FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto opatření jsou uvedeny v Mimořádném opatření MZd. Č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN.

 • Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvy školy jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (jednorázové kapesníky, mytí rukou atd.), minimalizovat vzájemný kontakt.

 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest platí při pohybu společnými prostorami, při sezení během vyučování tato povinnost neplatí.

 • Návštěvám školy, včetně zákonných zástupců žáků, jsou vyhrazeny odpolední hodiny, vstup do školy v průběhu vyučování je možný pouze v nezbytně nutných případech. Osobám v izolaci, v karanténě, osobám nemocným nebo vykazujícím známky infekčního onemocnění je vstup do budov školy, školní družiny i jídelny zakázán.

2. Screeningové testování v úvodu školního roku

 • Pozor na karanténu po návratu z dovolené!
  Podle aktuálně platného ochranného opatření MZd. ČR jsou osoby vracející se z oblastí s vysokým rizikem nákazy Covid-19 povinny podstoupit testy a samoizolaci, viz Ochranné opatření MZd Č Č. j.: MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN

 • Preventivní screeningové testování žáků proběhne 3x po sobě v následujících termínech vždy ráno první vyučovací hodinu: 

  • 1. test: ve středu 1. září 2021 ve 2. až 9. ročníku,
   v úterý 2. září v 1. třídách

  • 2. test: v pondělí 6. září 2021

  • 3. test ve čtvrtek 9. září 2021  

 • Testování bude probíhat pod vedením třídních učitelů, budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr Genrui BioTech (stěr z okraje nosu). Žákům 1. až 3. ročníků může v případě nutnosti asistovat rodič. 

 • Testování se nemusí podrobovat žáci, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

  • uplynulo alespoň 14 dnů od plně dokončeného očkování

  • uplynulo nejvýše 180 dní od pozitivního testu na Covid-19 (prodělal Covid-19)

  • je doložen platný výsledek (7 dnů RT-PCR či 72 hod. RAT) negativního testu z odběrového místa 

Všechny tyto skutečnosti je možné doložit písemně (originál formulář) nebo elektronicky (potvrzení v PDF nebo v aplikaci “Tečka”) třídnímu učiteli nejpozději při zahájení testování. 

 • V případě výskytu pozitivního testu bude dotyčný izolován od zbytku třídy a zákonní zástupci všech žáků třídy budou třídním učitelem bezprostředně informováni o dalším postupu.

3. Odmítnutí testování

 • Žáci, kteří se testování nepodrobí a nevztahuje se na ně žádná z výše uvedených výjimek, se mohou běžné výuky účastnit s následujícími omezeními:

  • po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu dýchacích cest

  • jídlo a pití v sedě v lavici s odstupem od ostatních

  • zákaz cvičení ve vnitřních prostorách a převlékání s odstupem od ostatních

  • zákaz zpěvu

  • používání oddělených toalet 

 • Pokud žák odmítne i důsledné nošení roušek či respirátorů nebo nebude respektovat uvedená pravidla, nebude mu umožněno účastnit se běžné výuky a nebude mu ani poskytována žádná distanční podpora.

3. Školní jídelna

 • Stravování ve školní jídelně bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (důsledné mytí a dezinfekce rukou, omezen počet strávníků u jednoho stolu, větší vzdálenosti mezi stoly, výdej příborů a talířů zaměstnancem školy atd.).

 • Zaměstnanci školy budou ve školní jídelně používat ochranu dýchacích cest a hygienické rukavice. 

 • Cizím osobám včetně zákonných zástupců a rodinných příslušníků žáků je vstup do školní jídelny povolen pouze za účelem vyzvednutí stravy do jídlonosičů ve stanovenou dobu.

5. Školní družina 

 • Školní družina bude v běžném provozu od 2. září 2021, od 6:30 do 8:00 a od 11:40 do 16:45 hodin.

 • Pro provoz školní družiny platí stejná hygienická a režimová opatření jako pro výuku, tj. nošení roušek ve společných prostorách, zvýšená hygienická opatření, omezování kontaktů.

 • Ve školní družině žádné testování na Covid-19 neprobíhá, jelikož jsou děti testovány ve škole. 


razítko a podpis

 

 

 

Mgr. Štěpánka Dostálová, MBA
        ředitelka školy              


Vytvořeno: 31. 8. 2021
Poslední aktualizace: 31. 8. 2021 08:19
Autor: Mgr. Jiří Beneš