Obsah

Zápis

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnout za osobní přítomnosti dětí ve škole a jsou stanoveny tyto termíny:

 

Běžné třídy

 

Učebny č. 32, 33, 34, 35 – přízemí

Jazyková třída – bilingvní třída

(částečná výuka v německém jazyce)

Učebna č. 36 – přízemí

16. 4. 2024               14:00 - 17:00

16. 4. 2024               14:00 - 17:00

17. 4. 2024               14:00 - 17:00

17. 4. 2024               14:00 - 17:00

 

18. 4. 2024               11:00 - 13:00

                                    14:00 - 17:00

 

19. 4. 2024                9:00 - 12:00

                                    13:00 - 16:00

  22. 4. 2024                12:00 - 16:00

 

Pro zájemce o vzdělávání v jazykové třídě je připravena nabídka diagnostiky školní zralosti a připravenosti, které provede školní speciální pedagog ve spolupráci se školním psychologem na základě souhlasu zákonného zástupce. Součástí zápisu bude také individuální pohovor se zákonnými zástupci a dítětem. NUTNÁ ONLINE REZERVACE.

 

Prosíme všechny zájemce o zápis do běžných tříd, aby využili také rezervační systém, eliminujeme tak delší čekací dobu.

 

V době, kdy se bude zákonný zástupce společně s pracovníkem školy věnovat zápisu, si může dítě společně s pedagogem školy vyzkoušet hravou formou některé dovednosti a znalosti, které jsou potřeba pro zvládání školních nároků. Pokud bude dítě nemocné, zákonný zástupce ho pouze ve škole zapíše.

 

Elektronické registrování žádostí je možné od 25. 3. 2024. Odkazy na přihlášení naleznete na stránkách školy nebo Města Cheb.

https://zapisyzs.cheb.cz

http://zapisyzs.cheb.cz/prijimaci-rizeni

https://zapisyzs.cheb.cz/dulezite-informace

Veškeré odkazy na elektronické vyplňování žádostí naleznete na stránkách školy www.6zscheb.cz.

 

Co je nutné u zápisu předložit:

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost (lze vyplnit a vytisknout ve škole),
 • rodný list dítěte,
 • kartičku pojištěnce,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu dítěte (žáka cizince) pokud se liší od pobytu zákonného zástupce.
 • u dětí cizinců je nutné předložit průkaz totožnosti a povolení k pobytu.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (kgutguk),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 6zscheb@6zscheb.cz ,
 • poštou – 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb,
 • osobní podání.

 

Žádost musí být doručena nejpozději do 30. 4. 2024

 

Plnění povinnosti školní docházky

 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl v roce 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

                                                                                              

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 • písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte
  k povinné školní docházce,
 • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Pokud nemáte obě doporučení pro odklad školní docházky ještě vyřízené v den zápisu, lze je dodatečně k žádosti doložit, nejpozději však do 30. 4. 2024.

    

1. Kritéria pro přijímání žáků do běžné 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 6. ZŠ Cheb.
 2. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 6. ZŠ Cheb, jeho zákonný zástupce prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt).
 3. Dítě, jehož rodič je zaměstnancem školy.
 4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.
 5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.
 6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.
 7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

 

2. Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy ZŠ s rozšířenou výukou německého  

    jazyka pro školní rok 2024/25

 1. Platí obecná kritéria pro přijímání do běžných tříd rozšířená o pohovor
  a kritéria školní zralosti na základě vyšetření speciálním pedagogem
  a psychologem.
 2. Pohovorem a diagnostikou školní zralosti a připravenosti budou zjišťovány předpoklady dětí ke zvládnutí výuky německého jazyka od 1. ročníku.

(Oblasti testu školní zralosti: zrakové a sluchové vnímání, jemná a hrubá motorika, grafomotorika, řeč, vnímání prostoru a času, matematické představy, lateralita, pracovní návyky, samostatnost, pozornost, sociální a emoční připravenost).

 

V případě vyššího počtu zájemců, než je stanovený limit pro tuto třídu a na základě výsledků vyšetření a pohovoru, bude přistoupeno k losování. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců dětí a ředitelky školy. 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Štěpánka Černá, MBA

                                                                                                           ředitelka školy

 

Dokument ve formátu pdf ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 164.06 kB.