Obsah

 

Vnitřní řád školní jídelny ke stažení zde (182.53 kB).

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 1. Obecná ustanovení

 

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.  Dietní stravování nevaříme. Škola vydává dováženou dietní stravu pouze pro strávníky s celiakií bez jiných potravinových alergií.

 

Školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou výdeje z okénka školní jídelny.

 

 1.  Provoz školní jídelny

 

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:45 do 14:00 hod. – výdej obědů.

 

Provozní doba jídelny:    7:00 – 15:00

 

Výdej do jídlonosičů je umožněn v době od 11:30 – 11:45.

 

 1. Výše stravného

 

Podle vyhl. č. 107/2005 o školním stravování je výše stravného stanovena dle finančního normativu = pouze cena potravin, výše provozních a mzdových nákladů v ceně pro strávníky zahrnuta není.  Žáci jsou zařazeni do stavu kategorií dle věku (věk se počítá dle dožití ve školním roce od 1. 9. – 31. 8.).

            

Kategorie:

Cena obědu

7 - 10 let           

37,- Kč

11 –14 let     

38,- Kč

15 let a více       

39,- Kč

Dospělí              

43,- Kč

             

                                     

 

 

 

 

                          

 1.   Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost si včas odhlašovat stravu. Odhlášení stravy musí být nejpozději den předem na následující den (dny).

Provádí se následujícími způsoby:

 • osobně v kanceláři ŠJ v době úředních hodin (12:00 – 14:00 hod.)
 • telefonicky – tel. 354 432 583
 • přes internet na www.strava.cz (kontaktní údaje v kanceláři ŠJ)
 • info uvedeno na webu školy nebo průběžně oznámeno prostřednictvím EduPage

 

Nový strávník při zápisu vyplní přihlášku na stravování.

 

Platba obědů se provádí zálohově předem, platbou z účtu nebo složenkou.

 • Doklad pro ruční vyplnění složenky si strávník musí vyzvednout v kanceláři ŠJ sám, vždy po 20. v měsíci.
 • Ústřižek o zaplacení nutno předložit do konce předcházejícího měsíce, předloží-li strávník později, platí přihláška až následující den.

 

Platba z účtu: trvalým příkazem nebo inkasem.

 

Zákonní zástupci mají právo:

Na konci školního roku zažádat o vyúčtování, které bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

a)  nechat na kontě zůstatek pro příští rok,

b)  převést zůstatek zpět na vlastní konto,

c)  převést zůstatek na sourozence,

d)  u odcházejících žáků z 9. tříd se provede vyúčtování automaticky.

 

Jakékoliv změny (bydliště, číslo telefonu, číslo účtu u banky) a ukončení docházky na stravování je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ. Povinnost je též hlásit změny zdravotního stavu žáka.

 

 1. Práva a povinnosti strávníků

 

1.  Žáci mají nárok, dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005, na oběd pouze pokud jsou ve škole. Jinak je nutno odhlásit!

 • První den neplánované nemoci, možno vyzvednout do jídlonosičů.
 • Z důvodů hygienických vydáváme pouze do čistých nádob!
 • Jídlo je určeno k přímé konzumaci, NE ke skladování (vyhl. 137/2004Sb., §37, odst. 4).
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován!

 

2. Strávníci odebírají obědy na bezkontaktní čipy za 116,-- Kč. V případě poškození nebo ztráty nutno zakoupit nový.

 • Čipy bez loga je možno vrátit maximálně do 2 let od koupě nového (do rozebrání zásob).
 • V případě zapomnění čipu (karty) si vyzvedne náhradní lístek v kanceláři ŠJ, který předloží kuchařce.
 • Čipy s „LOGEM“ za 51,- Kč, jsou nevratné.

 

3. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci    v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

 

4. Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně, svým chováním neohrožovat další strávníky a dbát pokynů obsluhujícího personálu, vedoucí školní jídelny
a pedagogického dohledu.

 

5. Jsou povinni nosit čip, v případě ztráty zakoupit nový.

 

6. Strávníci jsou povinni zacházet s majetkem a zařízením školní jídelny šetrně a neničit je. V případě poškození, či odcizení jsou povinni jejich zákonní zástupci škodu uhradit v plném rozsahu.

 

7. Strávník za opakované a hrubé porušení kázně v jídelně a povinností stanovených školským zákonem, může být ze stravování vyloučen.

 

8. Strávníci stravující se z projektu „Obědy do škol“ jsou povinni si zakoupit čip a řádně docházet do školní jídelny. V případě jeho absence ve škole, musí být oběd řádně odhlášen. Pokud se žák opakovaně nedostaví do školní jídelny a nebude řádně odhlášen, může škola tuto skutečnost nahlásit ÚP a bude z projektu odhlášen.

 

 1. Pokyny pro k zajištění

 

 1. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.
 2. Dozírající pracovníci:
 • vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků,
 • sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu,
 • dozorují, zda při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování, zda jsou přezuti, zda mají umyté ruce (dezinfikované),
 • zamezují vstupu rodičů žáků a cizím osobám do jídelny,
 • regulují osvětlení a větrání,
 • sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládání použitého nádobí, táců, příborů, seškrabávání zbytků jídel provádí personál stravovacího zařízení,
 • vychovatelky ŠD konají dohledy u svého oddělení. Pomáhají menším dětem s odnášením obědů na stoly,
 • pedagogický dohled zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a všech strávníků při stravování, aby nedocházelo k šikanování, násilí a ponižování mezi žáky.
 1. V době zvýšených hygienických opatřeních např. COVID 19 – vydává personál jídelny celý oběd včetně polévky a dezertu. Pedagogický dohled vydává příbory jednotlivě. Strávníci chodí odděleně po skupinách, u stolu max. 4 osoby. Pravidelná desinfekce stolů a ploch.
 2. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Dojde-li k potřísnění podlahy (rozbití nádobí), upozorní pedagogický dohled pomocný personál, kuchařku nebo vedoucí jídelny.
 3. Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.
 4. Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na internetových stránkách školy www.6zscheb.cz  a na www.strava.cz.
 5. Dojde-li k úrazu (např. opaření), nevolnosti, ohlásí dozírající dohled úraz vedoucí ŠJ, poskytnou první pomoc. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí ŠJ s ředitelem školy o sepsání „Záznamu o školním úrazu.“
 6. Všichni strávníci zacházení s majetkem školy a školní jídelně opatrně a předcházení jeho ničení.
 7. V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna, se nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.
 8. Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny.

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti 1. 9. 2023.

V Chebu dne 1. 9. 2023                                                                                                                  

                       

 

Zpracoval:

Stanislava Hrubová                                          Mgr. Štěpánka Černá, MBA

vedoucí ŠJ                                                         ředitelka  školy