Obsah

.

6. základní škola Cheb, příspěvková organizace

Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 CHEB 

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování.

 

1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.   Dietní stravování nevaříme.

 

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.45 do 14.00 hod. – výdej obědů.

                                                                               

    Provozní doba jídelny :    7.oo – 15.oo

 

3. Výše stravného: Podle vyhl.č. 107/2005 o školním stravování je výše stravného stanovena dle finančního normativu = pouze cena potravin, výše provozních a mzdových nákladů v ceně pro strávníky zahrnuta není.  Žáci jsou zařazeni do strav. kategorií dle věku (věk se počítá dle  dožití ve školním roce od 1.9. – 31. 8.).

                         Kategorie    7- 10 let        24,-- Kč

                                          11 – 14 let      25,-- Kč

                                          15 let a více    26,-- Kč

                                          Dospělí           30,-- Kč

 

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost si včas odhlašovat stravu, musí být nejpozději den předem na následující den (dny).

 Provádí se v kanceláři ŠJ: - osobně v době úředních hodin (12 – 14 hod.)

                                          - telefonicky – tel. 354 432 583

                                          - přes internet na www.strava.cz  (kontaktní údaje v kanceláři ŠJ)

Nový strávník při zápisu vyplní přihlášku na stravování.

 

Platba obědů se provádí zálohově předem: platby z účtu nebo složenkou.

- Doklad pro ruční vyplnění složenky si strávník musí vyzvednout v kanceláři ŠJ sám, vždy po 20. v měsíci.

- Ústřižek o zaplacení nutno předložit do konce předcházejícího měsíce, předloží-li strávník později, platí přihláška až následující den.

 Platba z účtu : trvalým příkazem nebo inkasem.

Zákonní zástupci mají právo:

 - na konci školního roku zažádat o vyúčtováni, které bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

a)   nechat na kontě zůstatek pro příští rok

b)  převést zůstatek zpět na vlastní konto

c)  převést zůstatek na sourozence

d)  u odcházejících žáků z 9. tříd se provede vyúčtování automaticky

 

 

 

 

 

      Jakékoliv změny (bydliště, číslo telefonu, číslo účtu u banky) a ukončení docházky na stravování je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ.

 

 

5. Práva a povinnosti strávníků

 

 Žáci mají nárok, dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005, na oběd pouze pokud jsou ve škole. Jinak je nutno odhlásit!

- První den neplánované nemoci, možno vyzvednout do jídlonosičů.

- Z důvodů hygienických vydáváme pouze do čistých nádob!

- Jídlo je určeno k přímé konzumaci, NE ke skladování (vyhl. 137/2004Sb., §37, odst. 4).

- Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován!

Strávníci odebírají obědy na bezkontaktní čipy za 116,-- Kč V případě poškození nebo ztráty nutno zakoupit nový.

 - Čip je možno vrátit maximálně do 2 let od koupě  nového.

- V případě zapomnění čipu (karty) si vyzvedne náhradní lístek v kanceláři ŠJ, který předloží kuchařce.

 

5. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh.  Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

 

 

6. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

 

7. Dozírající pracovníci vydávají  pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích      návyků. Dozírající pracovníci 

  1. sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu,
  2. dozorují, zda při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování, zda jsou přezuti, zda mají umyté ruce
  3. zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny

d)   regulují osvětlení a větrání,

e)    sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládání použitého nádobí, táců, příborů, seškrabávání zbytků jídel provádí personál stravovacího zařízení.

f)    Vychovatelky ŠD konají dozory u svého oddělení. Pomáhají menším dětem s odnášením obědů na stoly.

h)    Pedagogický dohled zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví  žáků a všech strávníků při stravování, aby nedocházelo k šikanování, násilí a ponižování mezi žáky

 

8. Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu, vedoucí školní jídelny a pedagogického dohledu.

 -  Jsou povinni nosit čip (kartu), v případě ztráty zakoupit nový

 

9. Strávníci jsou povinni zacházet s majetkem a zařízením školní jídelny šetrně a neničit je

 - v případě poškození, či odcizení jsou povinni  jejich zákonní zástupci škodu uhradit v plném rozsahu

 

10. Strávník za opakované a hrubé porušení  kázně v jídelně a povinností stanovených školským zákonem (§ 31  školského zákona 101/2017 Sb)., může být ze stravování vyloučen.

 

11. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Dojde-li k potřísnění podlahy (rozbití nádobí), upozorní pedagogický dozor pomocný personál, kuchařku nebo vedoucí jídelny.

 

12. Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.

 

13. Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně,  na internetových stránkách školy a na www.strava.cz.

 

 

14. Dojde-li k úrazu (např. opaření), nevolnosti, ohlásí dozírající dohled úraz vedoucí ŠJ, poskytnou první pomoc,

 Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí ŠJ s ředitelem školy o sepsání „Záznamu o školním úrazu.“

 

15.  V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna, se nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

 

16. Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy.

 

     

 

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti

 

 

 

V Chebu     dne    3. 9. 2018                                                            Mgr. Štěpánka Dostálová

                                                                                                              ředitelka školy

Zpracoval: Stanislava Hrubová -vedoucí ŠJ