Obsah

Projekty

Projekt EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci něj jsou již vytvořené a ověřené tyto sady DUMů v šabloně III/2 (Využití ICT):

 

sada pedagog předmě­t ročník tematic­ký okruh e-mail
01 Martina Sýkorová M 1. Nu­merace v oboru 0–100 sykorova­mart@seznam.cz
02 Martina Sýkorová M 1. Před­stavy o číslech syko­rovamart@seznam­.cz
03 Martina Sýkorová M 1. Ge­ometrie sykoro­vamart@seznam­.cz
04 Andrea Juhosová ČJS 2. Pro­měny přírody na podzim pulpano­vaa@seznam.cz
05 Andrea Juhosová ČJS 2. Pro­měny přírody v zimě pulpano­vaa@seznam.cz
06 Andrea Juhosová ČJS 2. Pro­měny přírody na jaře a v létě pulpano­vaa@seznam.cz
07 Miroslav Dlesk NJ 6.-9. Já a moje rodina mira.dles­k@seznam.cz
08 Miroslav Dlesk NJ 6.-9. Reálie německy mluvících zemí mira.dles­k@seznam.cz
09 Miroslav Dlesk AJ 6.-9. Já a moje rodina mira.dles­k@seznam.cz
10 Jaroslava Štréblová ČJ 3. Vyj­menovaná slova jaroslavas­treblova@seznam­.cz
11 Jaroslava Štréblová ČJS 5­. Člověk a jeho zdraví jarosla­vastreblova@sez­nam.cz
12 Jaroslava Štréblová AJ 5. Vol­ný čas a škola jaroslavas­treblova@seznam­.cz
13 Marie Truhlářová 6­. Les marietruh­larova@seznam­.cz
14 Marie Truhlářová 6­. Voda a její okolí marietruh­larova@seznam­.cz
15 Marie Truhlářová 6­. Hospodářské plodiny marietruh­larova@seznam­.cz
16 Jana Lukešová D 6. Sta­rověké Řecko lukynkaj@sez­nam.cz
17 Jana Lukešová OV 6. Má vlast lukynkaj@sez­nam.cz
18 Jana Lukešová OV 8. O­sobnost člověka lukynkaj@sez­nam.cz
19 Monika Šantorová F 8. Mecha­nika kapalin a plynů santorova­@seznam.cz
20 Monika Šantorová F 6.-9. Pohyb s síla santoro­va@seznam.cz
21 Monika Šantorová F 6.-9. Fyzikální veličiny santo­rova@seznam.cz
22 Marie Jelenová INF 8. Tex­tový editor Word marujelen@sez­nam.cz
23 Marie Jelenová M 7. Ra­cionální čísla marujelen@sez­nam.cz
24 Marie Jelenová M 7. Po­měr, přímá a nepřímá úměrnost maruje­len@seznam.cz
25 Alice Lehocká ČJ 6. Sklad­ba-větné členy alehocka­@seznam.cz
26 Alice Lehocká ČJ 7.-8. Druhy vedlejších vět alehocka@sez­nam.cz
27 Alice Lehocká 8.-9. Volba povolání alehoc­ka@seznam.cz
28 Lenka Poórová D 6. Sta­rověký Řím lenka.pooro­va@seznam.cz
29 Lenka Poórová D 7. Kon­stituční absolutní monarchie lenka­.poorova@seznam­.cz
30 Lenka Poórová Z 7. Ame­rika lenka.poo­rova@seznam.cz
31 Iveta Vaníčková INF 8­. Tabulkový procesor Excel ivanicko­va@seznam.cz
32 Milada Nedvědová ČJS 1.-2. Člověk a jeho zdraví nedvedo­va.milada@sez­nam.cz
33 Kateřina Humlová VV 6. Dě­jiny umění gotthardo­va@seznam.cz
34 Kateřina Humlová VV 7. Dě­jiny umění gotthardo­va@seznam.cz
35 Kateřina Humlová VV 8.-9. Dějiny umění gotthardo­va@seznam.cz
36 Dana Hendrychová M 3­. Numerace v oboru 0–100 henben@sez­nam.cz
37 Jana Sahánková + Iveta Vaníčková HV 6.-9. Hudba 16. – 20. století ivanic­kova@seznam.cz
38 Jana Sahánková + Iveta Bravencová RJ 8.-9. Ohebné slovní druhy bravenco­va.iveta@seznam­.cz
39 Jana Sahánková Nj 6.-7. Sloveso a syntaktické vztahy janasahan­kova@seznam.cz
40 Jitka Dubská 3.-5. Práce s drobným materiálem jit­ka.dubska@sez­nam.cz
41 Jitka Dubská ČJ 3.-5. Literární výchova jitka.dub­ska@seznam.cz
42 Jitka Dubská ČJS 3. Mís­to, kde žijeme jitka.dub­ska@seznam.cz
43 Kamila Daňková ČJS 5. E­vropa kamila.dan­kova@email.cz
44 Kamila Daňková ČJS 4.-5. Osobnosti českých dějin kamila.dan­kova@email.cz
45 Kamila Daňková ČJ 3.-5. Slovní druhy kamila.dan­kova@email.cz
46 Iveta Bravencová Z 9. Pří­rodní poměry ČR bravencova.i­veta@seznam.cz
47 Iveta Bravencová Z 6. Kra­jinné sféry bravenco­va.iveta@seznam­.cz
48 Iveta Bravencová NJ 6­. Jídlo a nápoje bravenco­va.iveta@seznam­.cz

 

V šabloně I/2 (Čtenářská a informační gramotnost) jsou vytvořené a ověřené tyto sady DUMů:

sada pedagog před­mět ročník tema­tický okruh e-mail
01 Dana Hendrychová + Eva Kočová ČJ 1.-9. Čtení a literatura hen­ben@seznam.cz
e­kocova@seznam­.cz
02 Dana Hendrychová + Eva Kočová D 1.-9. Čtenářská gramotnost hen­ben@seznam.cz
e­kocova@seznam­.cz

Logo MŠMT a EU

 

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

 

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,

  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,

  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,

  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy. 

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Více informací naleznete na webu projektu www.inkluzevpraxi.cz

 

Logo NIDV a Inkluze

Informace o ještě dalším projektu

Společná budoucnost

 

6. základní škola Cheb byla úspěšná v získání dotace na realizaci česko-bavorského projektu „Společná budoucnost“. Bavorským projektovým partnerem je Město Waldsassen, resp. místní základní škola. V rámci společného projektu budou probíhat různé aktivity. Někteří žáci se budou moci v roce 2019 a 2020 účastnit vzdělávacího pobytu v bavorských Smrčinách. Plánovány jsou také společné vzdělávací výlety v pohraničí (např. Porzellanikon Selb, sklárna Moser Karlovy Vary), ale i ve vzdálenějších místech (AUDI Forum Ingolstadt). V rámci projektu budou hrazeny veškeré související výdaje (ubytování, přeprava, vstupné, tlumočení aj.) i propagační předměty. Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis (85 %). Spolufinancování (15 %) zajišťuje zřizovatel Město Cheb. Předpokládané výdaje přeshraničního projektu budou do 25 000 EUR.


Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer

 

logo EUlogo Cillogo Egrenzis