Obsah

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2017/2018

Typ: ostatní
Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2017/2018

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2017/2018

 

Prevence rizikového chování probíhala na základě minimálního preventivního programu 6. ZŠ Cheb, který byl vypracován školním metodikem prevence.

Cílem našeho programu bylo působení jak na žáky, tak i na jejich rodiče a pedagogy naší školy. Snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány a začleňovány i do aktivit mimo vyučování tj. zájmové kroužky (stolní tenis, dramatický a keramický kroužek), do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů škol v přírodě, poznávacích, lyžařských, turistických kurzů, pobytů v partnerskými školami v SRN, školních výletů a exkurzí. Naším cílem je budování zdravého klimatu školy, aby se zde žáci a učitelé cítili bezpečně a spokojeně.

Hodnocené složky MP:

 • Řešení konfliktních situací
 • Prevence šikany
 • Odmítání činností s negativními důsledky
 • Vedení k osobní odpovědnosti
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Informace o následcích užívání drog
 • Prevence kriminality
 • Posilování sebedůvěry
 • Základy právního povědomí

 

Na samotné prevenci se podíleli všichni naši pedagogové zapracováváním témat prevence do vzdělávání na naší škole v jednotlivých vyučovacích předmětech, zejména v občanské výchově, výchově ke zdraví a předmětu člověk a jeho svět. Veškerá problematika je také prezentována na nástěnce metodika prevence a na webových stránkách školy www.6zscheb.cz.

Po celý rok spolupracovala školní metodička prevence s výchovnou poradkyní, které se již čtvrtým rokem začaly aktivně účastnit jednání Týmu pro mládež a pracovní skupiny prevence kriminality společně s OSPOD, MP a PČR.

Spolupráce se osvědčila zejména při řešení problémového chování žáků (nevhodné arogantní chování k vyučujícím, šikanování, záškoláctví, kouření, požití alkoholických nápojů, zanedbávání rodinné péče či povinné školní docházky apod.) v rámci výchovných pohovorů a komisí s rodiči i s žáky samotnými. Žáci i rodiče mohli využít individuálního poradenství.

 

Realizace konkrétních přednášek a aktivit v uplynulém školním roce:

 1. Pravidla komunikace – hry zaměřené na vzájemné poznání, nácvik komunikačních strategií, respektování názoru druhých.
 2. Klima ve třídě – hry zaměřené na vztahy a spolupráci ve třídách
 3. Drogy a závislost – vymezení pojmu, užívání drog, dělení drog, distribuce drog, (netolismus jako nová forma závislosti)
 4. Trestní odpovědnost – vymezení pojmu, typy trestů, věk a trestní odpovědnost, přestupky.
 5. Beseda s MP  - 9. 10. Kyberšikana – 4. ročník
 6. Vzpoura úrazům – 21. 11. – 5. ročník, příčiny a následky nebezpečí
 7. Příběhy bezpráví v rámci akce Jeden svět na školách - 27. 11. – letošním tématem byla Charta 77 a Zina Freundová, následovala beseda 9. tříd s pamětníkem Václavem Soukupem
 8. Besedy s MP – projekt „Notes strážníka Pavla“ (pro 2. a 3. ročník)
 • 3. 10. Strážník MP – 2. ročník
 • 7. 11. Doprava (chodec) – 2. ročník
 • 6. 4. Domácí soužití – 3. ročník
 • 24. 4. Doprava (cyklista) – 2. ročník
 • 27. 5. Závislosti – 3. ročník
 1. Objev svůj rytmus I – 21. 9. – hudebně-sociální program pro 1. stupeň – princip komunikace prostřednictvím hudby a rytmu, otevírá volnost sebevyjádření v kolektivní spolupráci
 2. Veselé zoubky – 21. 1. (1. ročník) – prevence péče o ústní dutinu
 3. Zdravá 5 – 23. 2. (5. A, 7. ročník) – zdravá výživa, správné stravovací návyky, prevence poruch příjmů potravy a obezity
 4. SOLASIDO – pěvecká soutěž žáků naší školy se konala 16. 5. (žáci mohou ukázat svůj talent - tak jak je spolužáci v hodinách neznají, což bývá velmi pozitivní)
 5. (Ne)bezpečný mobil – 18. 5. seminář pro 8. a 9. ročník v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet – zaměřený na možná nebezpečí spojená s využíváním mobilního telefonu, instalace nových aplikací, ochrana telefonu, pravidla pro sdílení fotek na sociálních sítích
 6. Plnění dotazníku pro SZO Mládež a zdraví zaměřený na problematiku zdraví a životního stylu dětí – 23. 5. (výběr tříd – 5. B, 7. A, 9. ročník) vedený pracovníkem hygienické stanice
 7. Protidrogový vlak – 24. – 25. 5. – multimediální prevence zneužívání návykových látek pro 7. – 8. ročníky skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání, dotazníkové šetření, inspirace k pozitivním životním volbám. Návazný program pro letošní 9. ročník se konal 27. 11. 2017.
 8. Cyklo-běh za ČR bez drog – 21. 6. kampaň: Řekni ne drogám – řekni ano životu, přednáška 10 věcí, které bychom měli vědět o drogách, plná příkladů ze života, účinek drog na člověka (výběr tříd – 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník)
 9. Projektový den – 1. pomoc (nácvik 1. pomoci organizované Červeným křížem pro 2. stupeň) 22. 6., spolupráce na stanovištích, schopnost komunikace při zátěžových situacích
 10. Školní olympiáda – 25. 6. – sportovní disciplíny – hod míčkem, skok daleký, člunkový běh, trojskok, 60 m, štafeta – motivace, podpora a spolupráce třídního kolektivu

 

Zpracovala: Jana Lukešová, školní metodička prevence

V Chebu 26. 6. 2018

 


Vytvořeno: 24. 9. 2018
Poslední aktualizace: 24. 9. 2018 09:31
Autor: