Obsah

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2016/2017

Typ: ostatní
Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2016/2017

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování

 za školní rok 2016/2017

 

Prevence rizikového chování probíhala na základě minimálního preventivního programu 6. ZŠ Cheb, který byl vypracován školním metodikem prevence.

Cílem našeho programu bylo působení jak na žáky, tak i na jejich rodiče a pedagogy naší školy.

1. stupeň se zaměřoval na osvětu, tj. aby žáci dokázali pojmenovat rizika spojená s kouřením a jinými nežádoucími jevy. 2. stupeň se zabýval již samotnou prevencí, tj. respektovat odlišné názory a chování druhých, znát významné dokumenty o lidských právech, znát rizika zneužívání návykových látek a vědět, kdy a kde hledat odbornou pomoc.

Naším cílem je budování zdravého klimatu školy, aby se zde žáci a učitelé cítili bezpečně a spokojeně.

Naši žáci měli během celého roku možnost zapojit se do nejrůznějších mimoškolních aktivit – měsíční sportovní akce a mnoho zájmových útvarů (taneční kroužek, stolní tenis, dramatický kroužek, výtvarný a keramický kroužek aj.).

Dále se žáci zapojovali do výzdoby školy (nástěnky s tematikou prevence rizikového chování), svěřovali se svými problémy prostřednictvím třídních učitelů a schránky důvěry, zúčastňovali se školy v přírodě, školních výletů, poznávacího kurzu,  lyžařského kurzu a pobytů v SRN.

 

Realizace konkrétních přednášek a aktivit v uplynulém školním roce :

  1. Pravidla komunikace – hry zaměřené na vzájemné poznání, nácvik komunikačních strategií, respektování názoru druhých.
  2. Drogy a závislost – vymezení pojmu, užívání drog, dělení drog, distribuce drog.
  3. Trestní odpovědnost – vymezení pojmu, typy trestů, věk a trestní odpovědnost, přestupky.
  4. Přednášky OSVZ a PČR – šikana, e-bezpečí, domácí násilí, drogy.
  5. Beseda o kriminalistice.
  6. Kraje pro bezpečný internet – ucelený e-learning a online soutěžní kvíz v oblasti bezpečnosti na internetu.
  7. Protidrogový vlak – prevence zneužívání návykových látek, návazný program, dotazníkové šetření, konkrétnější představení projektu.
  8. Projektový den – Etiketa ve škole (stolování, muž a žena, historie etikety, etiketa v zahraničí a v ČR.

 

Na samotné prevenci se podíleli všichni naši pedagogové zapracováváním témat prevence do vzdělávání na naší škole v jednotlivých vyučovacích předmětech, zejména v občanské výchově, výchově ke zdraví a předmětu člověk a jeho svět. Veškerá problematika je také prezentována na nástěnce metodika prevence a na webových stránkách školy www.6zscheb.cz.

Po celý rok spolupracoval školní metodik prevence s výchovnou poradkyní, kteří se již třetím rokem začali aktivně účastnit jednání Týmu pro mládež a pracovní skupiny prevence kriminality společně s OSPOD, MP a PČR.

 

Zpracoval: Miroslav Dlesk, školní metodik prevence


Vytvořeno: 1. 12. 2017
Poslední aktualizace: 1. 12. 2017 14:47
Autor: