Obsah

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2015/2016

Typ: ostatní
Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2015/2016

Prevence rizikového chování probíhala na základě minimálního preventivního programu 6. ZŠ Cheb, který byl vypracován školním metodikem prevence.

Cílem našeho programu bylo působení jak na žáky, tak i na jejich rodiče a pedagogy naší školy.

1. stupeň se zaměřoval na osvětu, tj. aby žáci dokázali pojmenovat rizika spojená s kouřením a jinými nežádoucími jevy. 2. stupeň se zabýval již samotnou prevencí, tj. respektovat odlišné názory a chování druhých, znát významné dokumenty o lidských právech, znát rizika zneužívání návykových látek a vědět, kdy a kde hledat odbornou pomoc.Naším cílem je budování zdravého klimatu školy, aby se zde žáci a učitelé cítili bezpečně a spokojeně.

Naši žáci měli během celého roku možnost zapojit se do nejrůznějších mimoškolních aktivit – měsíční sportovní akce a mnoho zájmových útvarů (taneční kroužek, stolní tenis, dramatický kroužek, výtvarný a keramický kroužek aj.).

Dále se žáci zapojovali do výzdoby školy (nástěnky s tematikou prevence rizikového chování), svěřovali se svými problémy prostřednictvím třídních učitelů a schránky důvěry, zúčastňovali se školy v přírodě, školních výletů, poznávacího kurzu, lyžařského kurzu a pobytů v SRN.Ve školním roce 2015/2016 se žáci zapojili do nejrůznějších výzkumných dotazníků. Jeden z nich byl součástí diplomové práce. Dále žáci vyplňovali dotazník pro odbor sociálních věcí MÚ Cheb, ve kterém se mapovalo zneužívání návykových látek ve městě Cheb, zejména zmapování dostupné prevence v protidrogové oblasti, oblasti alkoholu a jiných návykových látek.

 

Realizace konkrétních přednášek a aktivit v uplynulém školním roce :

  1. Pravidla komunikace – hry zaměřené na vzájemné poznání, nácvik komunikačních strategií, respektování názoru druhých.
  2. Drogy a závislost – vymezení pojmu, užívání drog, dělení drog, distribuce drog.
  3. Trestní odpovědnost – vymezení pojmu, typy trestů, věk a trestní odpovědnost, přestupky.
  4. Přednáška na téma Obchod s lidmi – organizace La Strada.
  5. Přednášky OSVZ a PČR – E-bezpečí (6. ročník), Šikana a kyberšikana (4. a 5. ročník), Drogy a nikotinizmus (7. ročník), Představení organizací OSPOD, Policie, Probační a mediační služba (1. a 2. ročník), Domácí násilí (8. ročník), Trestní právo (9. ročník).
  6. Kraje pro bezpečný internet – ucelený e-learning a online soutěžní kvíz v oblasti bezpečnosti na internetu – soutěž pro žáky 2. stupně.
  7. Protidrogový vlak – prevence zneužívání návykových látek, chebské nádraží.
  8. Den otevřených dveří – Policie ČR, Obvodní oddělení Cheb – seznámení se s prací a činnostmi práce policisty.
  9. Svět očima dětí – 13. ročník soutěže MV. Tematické okruhy letošního kola –Chraňme se před nebezpečím, rizika internetové komunikace, závislosti – tabák, alkohol, hazard.

 

Na samotné prevenci se podíleli všichni naši pedagogové zapracováváním témat prevence do vzdělávání na naší škole v jednotlivých vyučovacích předmětech, zejména v občanské výchově, výchově ke zdraví a předmětu člověk a jeho svět. Veškerá problematika je také prezentována na nástěnce metodika prevence a na webových stránkách školy www.6zscheb.cz.Po celý rok spolupracoval školní metodik prevence s výchovnou poradkyní, kteří se již druhým rokem začali aktivně účastnit jednání Týmu pro mládež a pracovní skupiny prevence kriminality společně s OSPOD, MP a PČR.

Zpracoval: Miroslav Dlesk, školní metodik prevence


Vytvořeno: 4. 2. 2017
Poslední aktualizace: 14. 10. 2017 23:13
Autor: