Obsah

Plán činností Ekoškoly

Plán Ekotýmu na školní rok 2017/2018

Cíle:

 1. Zefektivnit práci ekotýmu provedením analýzy a vytvořením nového dvouletého plánu ekoškoly na roky 2017-2019 jednotlivými skupinami ekotýmu
 2. Získat pro školu aktivitami v Recyklohraní lis na plastové lahve

 

Průběžně:      

 • celý ekotým se bude scházet pravidelně každou třetí středu v měsíci
 • ostatní středy se sejdou vždy jednotlivé pracovní skupiny (viz harmonogram)
 • výchozí analýzy jednotlivých témat (Voda, Odpady, Prostředí školy a nové téma)
 • jednotlivé týmy pracují na analýze svého úseku
 • po vyhodnocení analýzy sestaví jednotlivé týmy nové cíle a úkoly ve svém úseku
 • vybudování ekoklubovny
 • výzdoba ekoklubovny
 • úpravy ekokodexu
 • výměny ekonástěnek
 • monitorování a kontroly celoročních a průběžných úkolů podle předchozího plánu
 • akce Recyklohraní

           

září – seznámení členů nového ekotýmu, probrat pravidla, vybrat nové téma z nabídky –

           Energie, Doprava, Šetrný spotřebitel, Klimatické změny, Biodiverzita, Jídlo

 

říjen – zřízení a výzdoba nové ekoklubovny, přenesení materiálů, rozdělení členů ekotýmu

            ekotýmu do pracovních skupin

 

listopad příprava dotazníku k novému tématu, průběžná vyhodnocení dosavadních zjištění

                 jednotlivých pracovních skupin

 

prosinec – formulace nových pojmů pro ekokodex, příprava cílů a úkolů pro plán ekoškoly na

                   dvouleté období, průběžná kontrola plnění zadaných individuálních úkolů, zadání

                   ankety – dotazníku pro nové téma

leden – formulace cílů, doplnění úkolů k cílům nového plánu – kontrola, co kdo stihl udělat,

             návrhy aktivit na Den země a využití Naučné stezky (sestavení plánu aktivit)

 

únor – převedení cílů a úkolů do tabulek, včetně průběžného vyhodnocení plnění úkolů  

             jednotlivých pracovních skupin

 

březen – průběžná kontrola splněných úkolů, příprava aktivit na Den Země

 

duben Den Země pro 1. a 2. stupeň, školní družinu

 

květen víceboj s využitím Naučné stezky s informačními tabulemi (využití plánu aktivit)

 

červen dětský Ekoden (dle plánu Enviromentální výchovy), vyhodnocení celoroční činnosti

 

 

 

 

za období září 2015 – červen 2017

 

Název školy: 6. ZŠ Cheb

Datum sestavení plánu: srpen/září 2015

Datum předpokládaného splnění: většina úkolů do prosince 2016. Dlouhodobější projekty do června 2017.

Plán činností řešíme na každé schůzce ekotýmu.

Je vystaven a doplňován ve vestibulu školy.

Vychází z kontrolní analýzy, kterou máme umístěnou ve vestibulu školy.

 

 

ODPADY

 

Zodpovědnost

Časový termín

Monitorování

Vyhodnocení

Propojení s výukou, úkoly

Finanční náklady

Dlouhodobý cíl: Udržet třídění odpadu v celé škole a snížit její produkci

Cíl: udržet třídění odpadu v jednotlivých třídách

 

Ekotým, třída bez člena ekotýmu – služba pověřená uč.

Listopad – červen

Průběžně služba ve třídách s třídními uč.

Za rok 2015/2016

splněno

Důležitost třídění září-říjen, výstup-obrazový či jiný materiál

 

Cíl: zajištění nádob do tříd

 

Ředitel,

Našincová, Menzerová

(6.B )

Říjen – leden

Prosinec, závěrečné v lednu,

Kontrola jejich stavu únor a červen

Za rok 2015/2016 splněno

Viz. Důležitost třídění

 

Cíl: předcházet odpadům - ovoce

 

 Valuš,Maleš (5. B)

+ Erlet (8. B)

Listopad-červen

První týden v měsíci, případné opravy podle potřeby

Za rok 2015/2016 splněno

 

 

Cíl: zavést nové formy třídění – vlastní bioodpad

 

Pan školník; pan ředitel; Ungrová A. a M, Kabaluková N. (4.A) využitelnost-paní Hrubová ekotýmu.

Nákup hnědých nádob na bioodpad (umístění na chodbách)

Do března 2016

V březnu 2016, poté každých 14 dní sledovat využitelnost

 

 

Nádoby na bioodpad jsme získali v daném termínu  a využíváme

 

V Pč v jarních měsících žáci navštěvovali Naučnou stezku

 

Využitelnost jsme sledovali v kampani Litter less a budeme sledovat i nadále v roce 2016/2017

Důležitost a výhody kompostování

Naučná stezka – tabule u kompostu, žáci navštíví v Pč s příslušným vyučujícím

+ součástí Ekologic. víceboje

 

                                                                     VODA

 

Zodpovědnost

Časový termín

Monitorování

Vyhodnocení

Propojení s výukou, úkoly

Finanční

náklady

Dlouhodobý cíl: Snížit spotřebu vody ve škole

Cíl: zajištění vodovodních kohoutků

Pravidelná kontrola kohoutků

 

Při případné výměně dbát na úsporu - nese zodpovědnost vedení školy

- u šaten

1. patro

 2. patro

Přízemí

Šturmová Š, Erler J. (8.B)

 

Pan školník

 

Ve výuce listopad - leden

3x ročně

Listopad

Leden

Duben

Kontrola probíhala pravidelně, zjistily se většinou drobné nedostatky, které byly brzy odstraněny

 

Planeta oceán byla pouštěna, diskuse proběhla, lze ji využít i letos pro ročníky, které se nezapojily.

 

Film – Planeta oceán

Diskuse nad problematikou nedostatku pitné vody, tání ledovců

 

Cíl: zjistit spotřebu vody

Provádění odečtů vody

Členové ekotýmu z 5.B

 s pomocí pana školníka

Učitelé matematiky, fyziky, příp. informatiky

Listopad – květen

1xměsíčně

Ve školním roce 2015/2016 nebylo částečně splněno

 

Fotografie vodoměru je pořízená

 

Odečet vody neproběhl a ani probíhat nebude  z důvodu velmi špatného přístupu k měřidlům

 

Jak vypadá vodoměr, jak se z něj odečítá,

Kolik a v jakých položkách se za vodu platí

Vypočítávání spotřeby vody v domácnostech pomocí elektronické kalkulačky

Zajistí učitelé Mat., Fy, příp. finanční gramotnosti

Výstup-informativní nástěnka

 

 

Cíl: seznámit se s trhem ekologicky šetrných čisticích prostředků

Průzkum trhu ekologicky šetrných prostředků na úklid a ty cenově dostupné začít používat

Jurčíková (7.A)

 + paní uklízečka Hrajnohová

Leden

únor

Po případném zavedení při schůzce ekotýmu

Návštěva čističky ve školním roce 2015/2016 neproběhla z časových důvodů společnosti Chevak (nevyhovovaly termíny návštěvy)

 

Průzkum trhu stále probíhá

První výsledky byly představeny dne 26. 5. 2016, další 27. 4. 2017

Návštěva čističky odpadních vod Chevak – 8.ročníky – červen 2017

 

 

Cíl: vytvořit jednoduchý srážkoměr

 

Žáci 7. tříd

p. uč. Šplichalová

Listopad - červen

průběžně

Ve školním roce 2015/2016 nesplněno

 

Bude splněno na jaře 2017 (důvod nesplnění – personální přesuny a odchody v letošním roce)

Předmět Člověk a jeho svět

PVP – dílny

PVP – praktikum ze zeměpisu

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

Zodpovědnost

Časový termín

Monitorování

Vyhodnocení

Propojení s výukou, úkoly

Finanční náklady

Dlouhodobý cíl: Zajistit systém péče o zeleň v interiéru a okolí školy

Cíl: Péče o květiny v interiéru (zalévání, přesazování, očištění)

Přenosy velkých květin zajistí učitelé Pěstitelských prací s pomocí pana školníka

Vybraní žáci v Pč

Suterén-A. Juhosová

Přízemí- M.Sýkorová, D. Hendrychová

1. patro

2. patro

Bufet-

Přístupová hala- Z. Formánková

Září – červen

(o prázdninách paní uklízečky)

Průběžné

 

Kontroluje Z. Formánková

Za rok 2015/2016 splněno

 

 

Cíl: Jmenovky u květin

 

1 člen ekotýmu – Soubustová

Paní uč. Formánková

Celoroční údržba

3x ročně

Říjen

Únor

Květen

Za rok 2015/2016 splněno

Poznávání rostlin v hodinách přírodopisu, člověk a jeho svět a pěstitelských pracích

Nákup špejlí

 

Laminovacích fólií

 

Papíru

Cíl: Využít naučnou stezku na školním pozemku

Propagace stezky

7. ročník praktika ze zeměpisu

Jaro 2016

Březen - Květen

Uspořádáno v květnu 2016 pro 3. ročník. Ceny také rozdány.

Uspořádáno v květnu 2017 pro 5. ročníky

Uspořádání soutěže pro první stupeň

Po vyhlášení soutěže první tři úspěšní řešitelé získají drobné dárky z Recyklohraní

 

Cíl: Vybudovat naučné prvky na školním pozemku pro ekopedagogické účely s ohledem na odpolední využívání školního pozemku

 

Paní uč. Truhlářová

Pan Randis (Školní ekostatek DD Cheb)

Jaro 2016 – jaro 2017

2 x za pololetí

Konzultace proběhla

Realizace probíhá od jara 2016

Účastnili se žáci 2. stupně v rámci Pěstitelských prací

 

 

 

Tvorba popisků k jednotlivým druhům rostlin na školním pozemku

Paní uč. Formánková

Pan ředitel

 

Žáci Pěstitelských prací

Podzim 2016

Jaro 2017

 

Realizace probíhá

Konec roku 2016 – zadání tisknutí popisků firmě

Jaro 2017 – splněno

Účastnili se žáci 2. stupně v rámci Pěstitelských prací

 

Dlouhodobý cíl: vybudovat venkovní učebnu do jara 2017

Cíl: vytvořit návrh a upravit pozemek pro stavbu venkovní učebny

Tvorba projektového návrhu venkovní učebny

 

Vedení školy

Pan školník, pan údržbář,

celý ekotým

Návrh prosinec 2015

Úprava pozemku

Jaro 2016

Podzim 2016 stavba učebny

Jaro 2017 realizace výuky

 

Za rok 2015/2016 vytyčený cíl splněn

Dokonce již stojí altánek, který již částečně slouží jako venkovní učebna

Výtvarná výchova, matematika, člověk a jeho svět, informační a komunikační technologie, český jazyk

 

+ Komunikace s vedením školy, dohled nad anketami školy – A. Hes, A. Duongová

+ Dohled nad plněním úkolů má předseda ekotýmu Tomáš Zemánek (9. B) za pomoci Simony Rančevové (9. B).

 

Plán činností Ekoškola